วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนในไร่ส้ม: สถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆลูกหลานของแรงงานต่างด้าว

© UNICEF Thailand/2010/M. Thomas

โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

เชียงใหม่ – ภายในไร่ส้มแห่งหนึ่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้เขตชายแดนพม่า มีสิ่งก่อสร้างชั้นเดียวง่ายๆ พื้นทำด้วยคอนกรีตขรุขระ ฝาผนังเป็นลำไม้ไผ่และหลังคามุงแฝกตั้งอยู่ ครั้งหนึ่งเจ้าของไร่ส้มเคยใช้เป็นที่เก็บปุ๋ยและเครื่องไม้เครื่องมือในการทำไร่ต่างๆ แต่ปัจจุบันถูกแปลงสภาพเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านั้น นั่นคือ เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆ ที่เป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าว

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ระบบทะเบียนเกิดออนไลน์: เพื่อสิทธิลำดับต้นๆ ของเด็กทุกคน


สุนิสา มาติพันธ์ อายุ 1 วันเป็นหนึงในเด็กที่ได้รับการจดทะเบียนเกิดออนไลน์ที่โรงพยาบาลอุดรธานี สุนิสาได้รับสูติบัตรที่โรงพยาบาลเลยเนื่องจากทางโรงพยาบาลอุดรธานีมีบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำเภอมาประจำเพื่อออกสูติบัตให้กับเด็กแรกเกิด
© UNICEF Thailand/2010/Athit Perawongmetha
โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2553)

อุดรธานี – น้ำอ้อย แสดรมย์ คุณแม่วัย 30 ปี ได้ให้กำเนิดลูกสาวที่น่ารักที่โรงพยาบาลอุดรธานีเมื่อไม่กี่วันก่อน เธอกำลังง่วนอยู่กับการจดสิ่งต่างๆ ที่ต้องทำหลังคลอด หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่เธอไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญของมันมาก่อน นั่นก็คือการจดทะเบียนการเกิดให้กับลูกสาวของเธอ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชน คุณแอน ทองประสม เยี่ยมเด็กชาวเขาที่เชียงใหม่ และเชียงรายในฐานะทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชน คุณแอน ทองประสม และคุณเคน ธีรเดช วงศ์พัวพันจะมีส่วนช่วยองค์การยูนิเซฟในกา­รรณรงค์ให้สาธารณชนทราบถึงปัญหาของเด็กๆ ในประเทศไทย ความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุ­ณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงและการ­ถูกล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ การป้องกันการแพร่กระจายของเอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนการดูแลเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ นอกจากนี้ ทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชนทั้งสองจะมีส่วนในการช่วยระดมทุนให้กับองค์การยูนิเซฟใ­นการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ต่อไป

ยูนิเซฟ: เสียงที่คุณไม่ได้ยินองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้จัดทำสปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์คว­ามยาว 1 นาทีที่ชื่อว่า "เสียงที่คุณไม่ได้ยิน" นำเสนอปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการถูกทอดทิ้ง ความยากจน การไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ การขาดโอกาสในการศึกษา การไร้สัญชาติ การถูกทำร้าย สปอตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนั­กถึงปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน และกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการ­แก้ปัญหา โดยเริ่มตั้งแต่หน้าที่และความรับผิดชอบใน­การดูแลเด็กในครอบครัว รวมไปถึงบทบาทในการป้องกันและช่วยเหลือเด็­กคนอื่นๆ ที่ต้องประสบปัญหา ตลอดจนร่วมสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือเด็กข­ององค์การยูนิเซฟประเทศไทย

สปอตนี้เป็นสปอตเงียบ โดยผู้ชมจะไม่ได้ยินแต่เสียงของเด็กๆ ที่กำลังบอกถึงความต้องการหรือกำลังร้องขอ­ความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อต้องการสื่อว่า ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ยังคงต้องเผชิญกับ­ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน แต่สังคมยังไม่ได้ให้ความสนใจในการแก้ปัญห­าเหล่านี้ให้กับเด็กอย่างจริงจัง

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ยูนิเซฟ: เสียงที่คุณไม่ได้ยิน (TV version)องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้จัดทำสปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์คว­ามยาว 1 นาทีที่ชื่อว่า "เสียงที่คุณไม่ได้ยิน" นำเสนอปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการถูกทอดทิ้ง ความยากจน การไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ การขาดโอกาสในการศึกษา การไร้สัญชาติ การถูกทำร้าย สปอตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนั­กถึงปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน และกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการ­แก้ปัญหา โดยเริ่มตั้งแต่หน้าที่และความรับผิดชอบใน­การดูแลเด็กในครอบครัว รวมไปถึงบทบาทในการป้องกันและช่วยเหลือเด็­กคนอื่นๆ ที่ต้องประสบปัญหา ตลอดจนร่วมสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือเด็กข­ององค์การยูนิเซฟประเทศไทย

สปอตนี้เป็นสปอตเงียบ โดยผู้ชมจะไม่ได้ยินแต่เสียงของเด็กๆ ที่กำลังบอกถึงความต้องการหรือกำลังร้องขอ­ความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อต้องการสื่อว่า ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ยังคงต้องเผชิญกับ­ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน แต่สังคมยังไม่ได้ให้ความสนใจในการแก้ปัญห­าเหล่านี้ให้กับเด็กอย่างจริงจัง

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สะพานชีวิต: การช่วยเหลือเด็กผู้กระทำผิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


สมศักดิ์ ชูช่วยคม อดีตเยาวชนผู้กระทำผิด ปัจจุบันทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กผู้กระทำผิดในภาคใต้
© UNICEF Thailand/2010/Athit Perawongmetha
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2553)

โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

จังหวัดสงขลา ประเทศไทย – ความยากจนและความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่สมศักดิ์ ชูช่วยคมต้องเผชิญอยู่สม่ำเสมอในวัยเด็กที่เขาเติบโตขึ้นในจังหวัดนราธิวาส สุดชายแดนประเทศไทย ครอบครัวเห็นว่าเขาเป็นลูกที่ “เลวและโง่” ในขณะที่สมศักดิ์ต้องทำงานขายลูกอมบนรถไฟเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัวตั้งแต่อายุได้เพียง 7 ขวบ

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชน คุณเคน ธีรเดช วงศ์พัวพันในฐานะทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชน คุณเคน ธีรเดช วงศ์พัวพัน และคุณแอน ทองประสมจะมีส่วนช่วยองค์การยูนิเซฟในการร­ณรงค์ให้สาธารณชนทราบถึงปัญหา ของเด็กๆ ในประเทศไทย ความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุ­ณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงและการ­ถูกล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ การป้องกันการแพร่กระจายของเอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนการดูแลเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ นอกจากนี้ ทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชนทั้งสองจะมีส­่วนในการช่วยระดมทุนให้กับองค์การ ยูนิเซฟในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ต่อไป

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

สมาชิกรัฐสภาเยี่ยมชมโครงการเพื่อนเด็ก และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิเด็ก


โดย เดวิด โพเน็ท

กรุงเทพฯ  – สมาชิกรัฐสภากว่า 600 คนจาก 120 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 122 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิโดยในที่ประชุมมีการถกกันเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาในการนำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม