วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

สมาชิกรัฐสภาเยี่ยมชมโครงการเพื่อนเด็ก และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิเด็ก


โดย เดวิด โพเน็ท

กรุงเทพฯ  – สมาชิกรัฐสภากว่า 600 คนจาก 120 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 122 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิโดยในที่ประชุมมีการถกกันเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาในการนำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

“สมาชิกสภาทั่วโลกมีบทบาทที่สำคัญมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับเด็กๆ” อนุพามา ราโอ สิงห์ ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกกล่าว

“ในฐานะฝ่ายนิติบัญญติ มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้ข้อบัญญัติต่างๆ ในอนุสัญญาฉบับนี้สะท้อนอยู่ในกฎหมายของประเทศ” ธีโอ เบน เกอริราบ ประธานสมัชชาสหภาพรัฐสภา และโฆษกรัฐสภาประเทศแนมิเบียกล่าว

การบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญว่าด้วยสิทธิเด็ก

อย่างไรก็ตามในระหว่างการประชุม มาร์ธา ซานโตส ปิแอส ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็ก กล่าวว่าที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กในหลายประเทศ

“ประเด็นเรื่องสิทธิเด็กได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประชาคนโลกในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา” มาร์ธากล่าว

“ความก้าวหน้าที่สำคัญคือสมาชิกรัฐสภาในประเทศต่างๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อพัฒนาการที่สำคัญของอนุสัญญานี้ และเป็นผู้ส่งเสริมและผู้ดูแล ที่สำคัญในกระบวนการนำอนุสัญญาดังกล่าวไปปฎิบัติในแต่ละประเทศ การร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาได้ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิเด็กได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน จากเดิมที่เป็นความกังวลของคนไม่กี่คน”

ซินดา เกรซิส สมาชิกรัฐสภาของประเทศอิยิปต์ กล่าวว่า สมาชิกรัฐสภาควรให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราควรแก้ปัญหาอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่างๆ และควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการเลือกปฎิบัติที่มีต่อเด็กผู้หญิง”

สมาชิกรัฐสภาเยี่ยมชมโครงการที่เกี่ยวกับเด็กในกรุงเทพฯ

ในระหว่างการประชุม สมาชิกรัฐสภาบางส่วนได้ไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และชุมชนเด็กเร่ร่อน เพื่อดูกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนโดยยูนิเซฟ ประเทศไทย

ในตอนท้ายของการประชุม สมาชิกสภาได้รับรอง ซึ่งยืนยันการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการสร้างและส่งเสริมประชาธิปไตย

“การมีส่วนร่วมของเด็กเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” นานู เอดฮิการิ ผู้แทนเด็กจากประเทศเนปาลกล่าว “มันเป็นหนึ่งในสิทธิเด็กที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะเด็กๆ อย่างเราควรได้รับโอกาสในการแสดงแสดงความคิดเห็น ได้รับข้อมูลรอบด้าน และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเรา”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น