วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ยูนิเซฟ: เสียงที่คุณไม่ได้ยินองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้จัดทำสปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์คว­ามยาว 1 นาทีที่ชื่อว่า "เสียงที่คุณไม่ได้ยิน" นำเสนอปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการถูกทอดทิ้ง ความยากจน การไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ การขาดโอกาสในการศึกษา การไร้สัญชาติ การถูกทำร้าย สปอตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนั­กถึงปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน และกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการ­แก้ปัญหา โดยเริ่มตั้งแต่หน้าที่และความรับผิดชอบใน­การดูแลเด็กในครอบครัว รวมไปถึงบทบาทในการป้องกันและช่วยเหลือเด็­กคนอื่นๆ ที่ต้องประสบปัญหา ตลอดจนร่วมสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือเด็กข­ององค์การยูนิเซฟประเทศไทย

สปอตนี้เป็นสปอตเงียบ โดยผู้ชมจะไม่ได้ยินแต่เสียงของเด็กๆ ที่กำลังบอกถึงความต้องการหรือกำลังร้องขอ­ความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อต้องการสื่อว่า ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ยังคงต้องเผชิญกับ­ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน แต่สังคมยังไม่ได้ให้ความสนใจในการแก้ปัญห­าเหล่านี้ให้กับเด็กอย่างจริงจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น