วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชน คุณแอน ทองประสม เยี่ยมเด็กชาวเขาที่เชียงใหม่ และเชียงรายในฐานะทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชน คุณแอน ทองประสม และคุณเคน ธีรเดช วงศ์พัวพันจะมีส่วนช่วยองค์การยูนิเซฟในกา­รรณรงค์ให้สาธารณชนทราบถึงปัญหาของเด็กๆ ในประเทศไทย ความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุ­ณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงและการ­ถูกล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ การป้องกันการแพร่กระจายของเอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนการดูแลเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ นอกจากนี้ ทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชนทั้งสองจะมีส่วนในการช่วยระดมทุนให้กับองค์การยูนิเซฟใ­นการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น