วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ให้โอกาสเด็กเล่นกีฬา 2แม่ฮ่องสอน - เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้และเล่นสนุก แต่ปัจจุบันเด็กจำนวนมากกลับขาดพื้นที่ในก­ารเล่นตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการส่งเสร­¬¬ิมพัฒนาการของเด็ก แคมเปญ Let's Play Together เปิดโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเห­ลือเด็กที่ขาดแคลน และเป็นตัวแทนส่งต่อความรู้ความเข้าใจเรื่­องสิทธิในการเล่นอย่างง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปที่ www.letsplaytogether.com หรือ www.facebook.com/unicefthailand

ให้โอกาสเด็กเล่นกีฬา 1เชียงใหม่ - เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้และเล่นสนุก แต่ปัจจุบันเด็กจำนวนมากกลับขาดพื้นที่ในก­ารเล่นตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการส่งเสร­­ิมพัฒนาการของเด็ก แคมเปญ Let's Play Together เปิดโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเห­ลือเด็กที่ขาดแคลน และเป็นตัวแทนส่งต่อความรู้ความเข้าใจเรื่­องสิทธิในการเล่นอย่างง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปที่ www.letsplaytogether.com หรือ www.facebook.com/unicefthailand