วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ยูนิเซฟชู ‘เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร สวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก แก้สังคมเหลื่อมล้ำ


แม่กำลังให้นมลูกในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกทม. © UNICEF Thailand/2010/Athit Perawongmetha

ผลสำรวจพบเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ แพทย์ยืนยันโภชนาการ-การเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมในวัยเด็กเป็นพื้นฐานสร้างกำลังแรงงานมีคุณภาพ ยูนิเซฟแนะรัฐจัด “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร” 600 บาท/คน/เดือน องค์กรด้านเด็กผนึกกำลังหวังผลักดันเป็นนโยบาย เชื่อลดความเหลื่อมล้ำ-เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม