วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ยูนิเซฟดึงภาครัฐและเอกชนร่วมจัดการศึกษาเพื่อลูกหลานแรงงานต่างด้าว

เด็กๆ ลูกหลานแรงงานต่างด้าวกำลังเรียนหนังสือที่โรงเรียนในไร่ส้ม ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นความร่วมมือของภาครัฐ เอ็นจีโอและภาคธุรกิจในการจัดการศึกษาเพื่อเด็ก © UNICEF Thailand/2010/M. Thomas


โดย ปฎิมา กลิ่นส่ง

เชียงใหม่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 - องค์การยูนิเซฟร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมเสวนา “หุ้นส่วนการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ใช้แรงงาน” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการหาแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและขยายโอกาสด้านการศึกษาสำหรับเด็กๆ บุตรหลานแรงงานต่างด้าว