วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

สูติบัตร - สิทธิขั้นพื้นฐานและเอกสารทางกฎหมายชิ้นแรกของชีวิตวิดีโอ เอื้อเฟื้อจาก บางกอกโพสต์ โดย เจตจรัส ณ ระนอง

วิดีโอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเกิดในประเทศไทย  โดยชี้ให้เห็นว่า เด็กทุกคนในโลกมีสิทธิในการได้รับการจดทะเบียนเกิด อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ the Convention on the Rights of the Child (CRC) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว โดยเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุด อนุสัญญาฯ นี้ได้ระบุสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของเด็กทุกคน ตลอดจนหน้าที่ของรัฐและผู้ปกครองในการพิทักษ์สิทธิเด็ก


 สูติบัตรเป็นเอกสารทางกฎหมายชิ้นแรกที่ยืนยันตัวตนของเด็ก การขาดสูติบัตรทำให้เด็กๆ ขาดสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลฟรีและบริการของรัฐอื่นๆ  และเพิ่มความเสี่ยงในการถูกค้ามนุษย์หรือถูกแสวงประโยชน์อื่นๆ แม้ว่ากฎหมายไทยกำหนดไว้ชัดเจนว่าเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียนการเกิดและได้รับสูติบัตร แม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่ใช่คนไทยหรือไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้องก็ตาม แต่ยังมีเด็กจำนวนมากที่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดเพื่อรับสูติบัตร เด็กจำนวนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และลูกหลานแรงงานต่างด้าวที่เกิดในไทย


ยูนิเซฟ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเกิดของเด็กทีเกิด ในโรงพยาบาลกับข้อมูลทะเบียนราษฎรได้  โปรแกรมนี้มีชื่อว่า “ระบบการจดทะเบียนเกิดออนไลน์”  โดยข้อมูลของเด็กที่เกิดใหม่ในโรงพยาบาล จะถูกคีย์เข้าระบบแล้วเชื่อมตรงไปยังข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยอัตโนมัติ ดังนั้นนายทะเบียนจะรู้เลยว่า เด็กคนไหนที่เกิดที่โรงพยาบาล แต่ยังไม่ได้มาแจ้งเกิดที่อำเภอ ซึ่งจะช่วยให้นายทะเบียนสามารถระบุตัวเด็กที่ไม่ได้มาแจ้งเกิด และสามารถติดตามให้มาแจ้งเกิดได้เพื่อมารับสูติบัตร

ปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำลังขยายระบบจดทะเบียนเกิดออนไลน์ไปยังโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อทำให้แน่ใจว่าเด็กๆ ทุกคนที่เกิดในประเทศไทยจะได้รับการจดทะเบียนเกิดและมีสูติบัตร

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง http://thailandunicef.blogspot.com/2010/10/blog-post.html#more

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น