วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เด็กปฐมวัย 16% ในประเทศไทย มีภาวะทุพโภชนาการ

เด็กๆ กำลังรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจ. อุดรธานี © UNICEF Thailand/2012/Jingjai N.

 (ตีพิมพ์ในนสพ. กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557)

องค์การยูนิเซฟ จับมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 2 พบเด็กไทยในครอบครัวยากจนเผชิญปัญหาทุพโภชนาการ ส่งผลเตี้ย แคระ แกรน เด็กฐานะดีมีปัญหาอ้วน ชี้เด็กจน-แม่เรียนน้อยเผชิญปัญหารอบด้าน ส่วนผู้หญิงอีสานจำนวนไม่น้อยยอมรับได้สามีตบตีเพราะไปไหนโดยไม่บอก-ไม่ดูแลลูก-ปฏิเสธเพศสัมพันธ์-ทำกับข้าวไหม้

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2555วิดีโอเกี่ยวกับการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2555 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ

การสำรวจครั้งนี้เก็บข้อมูลจากครัวเรือนกว่า 27,000 แห่งทั่วประเทศ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของยูนิเซฟทั่วโลก ที่ได้นำแทบเบล็ตมาใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความสะดวกรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

ผลสำรวจจะช่วยชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าในการพัฒนาเด็กของประเทศไทยและยังช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนนโยบายต่างๆเพื่อเด็กและสตรี

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดผลสำรวจได้ที่ http://www.unicef.org/thailand/tha/media_22564.html

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรคืออะไร?วิดีโอเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร เพื่อเป็นสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก

เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตร คือเงินที่จ่ายเป็นประจำให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กที่เป็นครอบครัวยากจน ให้มีเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยในรายการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สิทธิ เสียงและเสรีภาพทางความคิดของเยาวชนไทย กับประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

เด็กและเยาวชนจำนวน 80 คนจากค่ายยุวชน ประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสิทธิเด็กที่องค์การยูนิเซฟเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557


เรื่อง: กาญจนา เตชาวัฒนากูล / ภาพ: สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ในช่วงที่อุณหภูมิการเมืองไทยยังคงร้อนระอุไม่แพ้อากาศของเดือนเมษายน และกิจกรรมทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ มุมหนึ่งของกรุงเทพ ก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่งอยู่เช่นกัน แต่ไม่ได้เป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิ่งใด แต่เป็นไปเพื่อเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงเรื่องของสิทธิ หน้าที่ของตนเอง และการมีส่วนร่วมต่างๆ ในสังคม