วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ยูนิเซฟจับมือ กทม.เตรียมตั้งศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กปฐมวัย


นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (ซ้าย) และ ดร. ผุสดี ตามไท รองผู้ว่ากทม. (ขวา) ลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย © UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดอบรมบุคลากรโรงเรียนในสังกัด และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 4,000 คน ก่อนคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเชิงลึก หวังใน 2 ปี สามารถจัดตั้งศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 10 แห่ง

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Are children your business?วิดีโอนี้นำเสนอเกี่ยวกับการนำแนวคิดด้านส­ิทธิเด็กมาปรับใช้ในภาคธุรกิจ และความคิดเห็นของผู้นำทางธุรกิจหลายองค์ก­รที่มีต่อสิทธิเด็กกับการดำเนินธุรกิจ