วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เสียงของเด็กๆ


“เด็กทุกคนควรได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงทุกกลุ่มทุกคน รวมถึงเด็กพิเศษ เด็กพิการ และเด็กกลุ่มชาติพันธุ์”
พงษ์นรินทร์ นนท์กำ อายุ 20 ปี รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich

เรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา / ภาพโดย สุขุม ปรีชาพานิชย์

กรุงเทพมหานคร, 21 พฤศจิกายน 2527 – ผู้แทนเด็กจาก 4 ภาคที่มาร่วมการประชุมระดับชาติ “ว่าด้วยเรื่องเด็ก” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่โรงแรมอินทรา มีข้อเสนอแนะสำหรับพ่อแม่ ผู้ใหญ่ สังคมและรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา นี่คือส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะจากเด็กๆ


“อยากให้ผู้ใหญ่และคนในครอบครัวรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เพื่อให้เด็กกล้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้เด็กมีความมั่นใจในการแสดงความเห็น กล้าปรึกษาปัญหา ซึ่งจะทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขและเด็กรู้สึกว่าตัวเองมีที่พึ่ง”
ปนัดดา อัมพวัลย์ อายุ 17 ปี

“ทารกในครรภ์มีสิทธิที่จะลืมตาดูโลก ผมคิดว่าปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรเป็นปัญหาที่สำคัญ ผมอยากให้ครอบครัว โรงเรียน หน่วยงานรัฐ ช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจเด็กและวัยรุ่นในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และการดูแลบุตรอย่างถูกต้องหากทารกเกิดมา”
นันทปรีชา แซ่เลี้ยง อายุ 18 ปี

“หนูอยากเห็นการไม่มีความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวส่งผลต่อเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ และนำไปสู่ปัญหาทางสังคมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การท้องก่อนวัยอันควร ทางออกคือ ทุกคนในครอบครัวต้องหันหน้าเข้าหากัน และคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้น”
สุภาภรณ์ ปริญญาศาสตร์ อายุ 17 ปี

“ผมอยากเห็นโอกาสการมีส่วนร่วมของเด็กมากขึ้น แม้เด็กจะมีความสามารถสูงขึ้น แต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่รับฟังความคิดเห็นเด็ก คิดว่าเด็กเป็นแค่เด็ก ไม่ได้มองว่าเด็กคือเด็ก”
ศุภนิมิตร สุขอินทร์ อายุ 17 ปี

เด็กทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท แต่ปัจจุบัน เด็กในชนบทไม่ได้รับการพัฒนาเท่าเด็กในเมือง โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา
ปนัดดา ประเสริฐทวี อายุ 17 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น