วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการส่งเสริมสิทธิเด็ก

© UNICEF/UN0161380/Thuentap

"ปีนี้ บริษัทจะทำโครงการ CSR อะไรดี"
"ผมเสนอโครงการทาสีห้องเรียน และบริจาคหนังสือ ครับ"
"ดีๆ เราจะได้สนับสนุนเด็กๆ"

เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายท่านที่อยู่ในวัยทำงานแล้ว อาจจะเคยได้มีบทสนทนาที่คล้ายๆ กันแบบนี้มาบ้างแล้ว ในกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคมของบริษัท หรือที่หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินในชื่อ CSR (Corporate Social Responsibility) ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรม CSR อาจจะมาในรูปของการบริจาค หรือการทำกิจกรรม ซึ่งมักจะไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโดยตรงของบริษัท (CSR-after process) แล้ว ภาคธุรกิจยังสามารถทำ CSR ผ่านการให้การสนับสนุนให้เด็กได้เติบโตและมีพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทโดยตรง (CSR-in process) ได้อีกด้วยนะ

หากยังนึกไม่ออกว่า แล้วบริษัทจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อการเติบโตและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพของเด็กๆ ได้อย่างไร แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้ยังไงกันล่ะ? ผมอยากจะนำเสนอแนวทางที่เรียกว่า หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (The Children's Rights and Business Principles หรือ CRBP)

รูปที่ 1: หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 10 ด้าน
หลายๆ ท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อสิทธิเด็ก ไม่ว่าจะโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเอง เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ใช้แรงงานเด็ก หรือทางอ้อมผ่านทางผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) คู่ค้าอื่นๆ หรือแม้แต่ตัวลูกจ้างทั้งของบริษัทและบริษัทคู่ค้า เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้บริการจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child หรือ CRC) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับที่ประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นภาคีกันอย่างรวดเร็วและมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้พูดถึงสิทธิพื้นฐานของเด็ก 4 ด้าน คือ สิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิในการได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สิทธิในการได้รับการคุ้มครองจากการถูกละเมิดและแสวงประโยชน์โดยมิชอบ และสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มทั้ง ทั้งในครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม

หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจนั้นอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสากล ตามที่กำหนดไว้โดยหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ 10 ข้อ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือ เด็กเป็นเรื่องของทุกคน: คู่มือ 2.0

การผนวกเรื่องสิทธิเด็กเข้าไปในกระบวนการหลักทางธุรกิจนั้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

 • การให้คำมั่นเชิงนโยบาย โดยระบุถึงความรับผิดชอบในการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กเข้าไปในนโยบายของบริษัท
 • ทำการประเมินผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิเด็กที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจการของบริษัทโดยตรง หรือโดยอ้อมจากคู่ค้า เพื่อทำความเข้าใจกับผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิทธิเด็กจากธุรกิจของตน
 • การบูรณาการและปฏิบัติการเพื่อแก้ไขผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิทธิเด็ก หรือพิจารณาร่วมมือกับคู่ค้าหรือฝ่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทราบถึงผลงาน ปัญหา และข้อท้าทายที่พบ รวมถึงแผนงาน เป้าหมาย และพันธกิจสำหรับอนาคต เพื่อสนับสนุนสิทธิเด็ก
 • การแก้ไขเยียวยาหากพบว่าตนเองอาจได้สร้าง หรือมีส่วนในการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิเด็ก โดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการให้มีกลไกรับร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการ

ผมจึงอยากให้ภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งไม่เพียงแต่เพราะว่าการดำเนินกิจการนั้นมีความเกี่ยวพันกับพวกเด็กๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่านั้น หากแต่เพราะว่าธุรกิจเองมีความสามารถในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็กได้ ทั้งผ่านการดำเนินกิจกรรมโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก การร่วมกับคู่ค้าในการกำหนดนโยบายหรือมาตรฐานการดำเนินงานที่เคารพต่อสิทธิเด็ก หรือร่วมผลักดันให้เกิดนโยบายที่ส่งเสริมสิทธิเด็กในภาครัฐ เป็นต้น


ผู้เขียน

 • อมรชัย แจวเจริญพัฒนา Corporate Alliances Specialist, ยูนิเซฟ ประเทศไทย
 • คงเดช กี่สุขพันธ์ Communication Specialist (Digital), ยูนิเซฟ ประเทศไทย

3 ความคิดเห็น:

 1. Ass,,,Saya Ibu Siti Di Singapore - Saya Mengutarakan Kalau Saya Menang Togel Lagi,Itu Atas Bantuan NYAI RONGGENG Terimah Kasih Banyak Yaa NYAI YAng Telah Memberikan Angka Jitu Nya Kepada Saya Yaitu 9283 Dan Alhamdulillah Berhasil,Berkat Bantuan NYAI Saya Sudah Bisa Membahagiakan Kedua Orang Tua Saya,Bahkan Semua Hutang-Hutang Saya Bersama Hutan Kedua Orang Tua Saya Semuanya Pada Lunas Dan Bahkan Saya Juga Sudah Bisa Membuka Usaha Kecil-Kecilan,Bagi Anda Yg Ingin Seperti Saya Silahkan Hub Nomor NYAI RONGGENG Di : 085286344499 ATAU BUKA BLOK NYAI RONGGENG KLIK DISINI Karena Cuma Angka Ghoib NYAI RONGGENG Saja Yg Memberikan Bukti YAng Lain Maa Cuma Menghabiskan Uang Saja,Nomor Ritual NYAI RONGGENG Memang Selalu Tepat Dan TerBukti.  Ass,,,Saya Ibu Siti Di Singapore - Saya Mengutarakan Kalau Saya Menang Togel Lagi,Itu Atas Bantuan NYAI RONGGENG Terimah Kasih Banyak Yaa NYAI YAng Telah Memberikan Angka Jitu Nya Kepada Saya Yaitu 9283 Dan Alhamdulillah Berhasil,Berkat Bantuan NYAI Saya Sudah Bisa Membahagiakan Kedua Orang Tua Saya,Bahkan Semua Hutang-Hutang Saya Bersama Hutan Kedua Orang Tua Saya Semuanya Pada Lunas Dan Bahkan Saya Juga Sudah Bisa Membuka Usaha Kecil-Kecilan,Bagi Anda Yg Ingin Seperti Saya Silahkan Hub Nomor NYAI RONGGENG Di : 085286344499 ATAU BUKA BLOK NYAI RONGGENG KLIK DISINI Karena Cuma Angka Ghoib NYAI RONGGENG Saja Yg Memberikan Bukti YAng Lain Maa Cuma Menghabiskan Uang Saja,Nomor Ritual NYAI RONGGENG Memang Selalu Tepat Dan TerBukti.

  ตอบลบ