วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

วันนี้วันรักการอ่าน แต่เด็กไทยจำนวนไม่น้อย ยังมีหนังสือไม่พออ่าน


©UNICEF Thailand/2016/Jingjai N
ภาพของเด็กชนเผ่ากำลังอ่านหนังสือที่เธอยืมมาจากห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่เข้าไปเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนของเธอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยูนิเซฟ ประเทศไทย สนับสนุนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อนำหนังสือไปให้เด็กๆ ในพื้นที่ที่ห่างไกลได้อ่าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของพวกเขา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน และกำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ และการอ่านนั้นถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีบทบาทอย่างมากในการเสริมสร้างพัฒนาการของพวกเด็กๆ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยที่ถือเป็นโอกาสทองของชีวิต เพราะสมองมีการพัฒนาได้รวดเร็วที่สุด แต่ด้วยความท้าทายต่างๆ จึงเป็นที่น่าเสียดายว่าความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงหนังสืออ่านสำหรับเด็กจึงยังคงมีให้เห็นอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย